واحد مددكاري

 

نام و نام خانوادگي:آقاي محمدرضا رنجبران

 

 

سمت: مسئول واحد مددکاری

 

تحصيلات: کارشناسی مددکاری اجتماعی

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۳۹۹)

 

 

پست الكترونيك: