واحد پاسخگويي به شكايات

 

نام و نام خانوادگي: سرکار خانم ایراندوست

 

سمت: مسئول واحد شکایات

 

تحصيلات:

 

پست الکترونیک :

 

تلفن محل كار : ۳۴۴۷۹۰۱۱-( ۲۷۶داخلی )۳۴۴۵۵۰۵۱