گرامیداشت روز پرستار

طی سه روز ودر قالب  برنامه های جداگانه از پرسنل منتخب و برگزیده پرستاری مرکز تقدیر به عمل آمد این برنامه ها با مشارکت ناحیه مقاومت بسیج امام صادق، تیپ ۴۰ مهندسی سپاه اصفهان، سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین برنامه ویژه مرکز جهت تقدیر از پرسنل شاخص انجام شد.