گروه مراقبت دارويي

 

نام و نام خانوادگي:  خانمدکتر سیما گلبن

 

سمت: مسئول امور دارویی

 

تحصيلات: دکترای داروسازی

 

پست الکترونیک :

 

تلفن محل كار : (۳۳۴داخلی )  ۳۴۴۵۵۰۵۱