گزارش برنامه های انجام شده در هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

به این  مناسبت و با توجه به شرایط حال حاضر و بحران  همه گیر کرونا لذا فعالیت های بخش مامایی و کارشناس محترم تغذیه با شیر مادر این مرکز در محور های زیر انجام شد 

۱ - اهداء هدیه شده به مناسبت این هفته به مادران شیرده بستری 

۲ - نصبر بنر و پوستر با شعار هفته جهانی شیر مادر در محوطه و بخش های درمانی مرکز

۳ - تهیه پمفلت رنگی جهت مادران با موضوع کرونا و شیردهی

۴ - برگزاری نمایشگاه تجهیزات کمک آموزشی و شیردهی و آگاهی بخشی در خصوص تاثیرات سوء استفاده از شیر خشک جهت کلیه مراجعه کنندگان به درمانگاه زنان و مامایی مرکز

۵ - مشاوره و حمایت از کلیه مادران کرونا بستری در مشاوره شیردهی قبل و بعد ازتولد در راستای حفظ بهینه تغذیه با شیر مادر