مدیران گروه های آموزشی

نام و نام خانوادگی

تخصص

مدیر گروه آموزشی

دکتر اعظم ظفربخش

زنان و زایمان

زنان

دکتر فریبا علیخانی

رادیولوژی

تصویربرداری

دکتر راضیه مغروری

طب فیزیک

طب فیزیک

دکتر سرور آرمان

روانپزشک اطفال

روانپزشکی اطفال

دکتر حمید طالب زاده

فوق تخصص توراکس

جراحی

دکتر محمد شیرزادی

متخصص داخلی

داخلی