فرم ارزشیابی عملکرد بخش های بالینی توسط معاون آموزش