معرفی و شرح وظایف معاون آموزشی

معرفی معاون آموزشی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد شیرزادی

تخصص: متخصص داخلی

شماره داخلی: ۲۰۱۴

شماره مستقیم:۳۱۱۲۲۰۱۴

دفتر کار: ساختمان شماره ۵- راهرو مدیریت- دفتر معاون آموزشی

شرح وظایف معاون آموزشی : ‎/sites/amin.mui.ac.ir/files/shrh_wzyf_mwn_amwzshy.pdf