-

فرم سنجش رضایت فراگیران از امکانات آموزشی-رفاهی

rstk.ir/amin-stf-lrn

فرم گزارش رفتار حرفه ای دستیاران

‎/sites/amin.mui.ac.ir/files/frm_gzrsh_rftr_dstyrn.pdf

تکمیل فرم گزارش رفتار حرفه ای دستیاران

 

فرم گزارش رفتار حرفه ای فراگیران

‎/sites/amin.mui.ac.ir/files/frm_gzrsh_rftr_frgyrn.pdf

تکمیل فرم گزارش رفتار حرفه ای فراگیران

 

 

فرم به اشتراک گذاری تجارب فراگیران

تکمیل فرم به اشتراک گذاری تجارب فراگیران