دسترس به فایل های پاراکلینیک

راهنمای دسترسی به مارکوپکس

‎/sites/amin.mui.ac.ir/files/Nucleus1/rhnmy_stfdh_z_mrkhwpkhs.pdf

 

راهنمای دسترسی به HIS