معرفی و شرح وظایف واحد EDO

معرفی مسئول دفتر توسعه آموزش بالینی

نام و نام خانوادگی: دکتر سمانه پورعجم

تخصص: متخصص داخلی

شماره داخلی: ۲۰۱۴

شماره مستقیم:۳۱۱۲۲۰۱۴

دفتر کار: ساختمان شماره ۵- راهرو مدیریت- دفتر توسعه آموزش بالینی

 

 

معرفی کارشناس دفتر توسعه آموزش بالینی

نام و نام خانوادگی: زهره کارجو

تخصص: کارشناس دفتر توسعه آموزش بالینی

کارشناس ارشد مراقبت ویژه نوزادان

شماره داخلی: ۲۰۱۴

شماره مستقیم:۳۱۱۲۲۰۱۴

دفتر کار: ساختمان شماره ۵- راهرو مدیریت- دفتر توسعه آموزش بالینی

 

 

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش بالینی :

 ‎/sites/amin.mui.ac.ir/files/shrh_wzyf_dftr_twsh_amwzsh.pdf