تیم مدیریت آموزش

اعضا تیم مدیرت آموزش مرکز آموزشی درمانی امین

اعضا اصلی ثابت

دکتر حمید مللی

ریاست مرکز

دکتر محمد شیرزادی

معاون آموزشی

دکتر سمانه پورعجم

معاون پژوهشی و مسئول دفتر توسعه آموزش بالینی

دکتر حمید طالب زاده

معاون درمان

زهره کارجو

کارشناس دفتر توسعه آموزش بالینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضو اصلی متغییر

دکتر محمد شماس

مدیریت مرکز

مستوره مستوفی

 مترون

دکتر اعظم ظفربخش

رئیس بخش زنان

دکتر مهدی صادقی

رئیس بخش جراحی

دکتر فریبا علیخانی

رئیس بخش تصویربرداری

دکتر راضیه مغروری

رئیس بخش طب فیزیکی

دکتر سرور آرمان

رئیس بخش روانپزشکی اطفال