نمودار سازمانی بیمارستان

 نمودار سازمانی مرکز آموزشی درمانی امین

‎/sites/amin.mui.ac.ir/files/nmwdr_szmny_0.pdf