روسای بخش های بالینی

روسای بخش های بالینی

نام و نام خانوادگی

تخصص

بخش تحت سرپرستی

دکتر اعظم ظفربخش

زنان و زایمان

زایشگاه و بخش مامایی

دکتر مهدی صادقی

جراحی عمومی

جراحی

دکتر فریبا علیخانی

رادیولوژی

تصویربرداری

دکتر راضیه مغروری

طب فیزیک

طب فیزیک

دکتر سرور آرمان

روانپزشک اطفال

روانپزشکی اطفال

دکتر حمید طالب زاده

فوق تخصص توراکس

اتاق عمل

دکتر محمد شیرزادی

متخصص داخلی

داخلی