آموزش و پژوهش

          هیات علمی          فراگیران

فرآیند نظرسنجی اعضای هیات علمی از امکانات رفاهی مرکز

 

فرم نظر سنجی اعضای هیات علمی از امکانات رفاهی مرکز

کتابچه توجیهی بدو ورود

 

فرآیند نظرسنجی فراگیران از امکانات رفاهی مرکز

 

فرم نظر سنجی فراگیران از امکانات رفاهی مرکز

 

فرآیند ارتباط بی واسطه با معاون آموزشی مرکز