پنفلت های آموزشی دیابت

دیابت و کودک                                         ورزش و دیابت

                     

دیابت و آنفلونزا                                         دیابت و بارداری

                   

دیابت و سالمندی                                         عوارض دیابت

                  

دیابت و روزه داری                                         تغذیه در دیابتی ها

                      

روش تزریق انسولین قلم                     روش تزریق انسولین انسانی

                   

مراقبت از سالمند دیابتی                       دیابت و فشار خون

                          

تغذیه دیابتی                                      مراقبت از پا

                          

کرونا و دیابت                                    دیابت

                         

 

پوستر های آموزشی دیابت

 

قارچ سیاه

مراقبتهای کرونا

presetation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشی کلینیک دیابت و فشار خون