روابط عمومی

           

نام و نام خانوادگي: خانم محبوبه قندهاری

 

 سمت: مسئول روابط عمومی

 

 تحصيلات: کارشناس روابط عمومی

 

 تلفن محل كار :۳۱۱۲۲۰۲۴