روابط عمومی

           

نام و نام خانوادگي: آقای علیرضا دهقانی

 

 سمت: مسئول روابط عمومی

 

 تحصيلات: کارشناس مدیریت فرهنگی

 

 تلفن محل كار :۳۱۱۲۲۰۱۲