کسب رتبه یک اعتباربخشی

به راستی این افتخار که تجلی تلاش ها و زحمات کلیه همکاران گرامی می باشد، به عنوان برگ زرین دیگری بر تارک پرافتخار مرکز آموزشی درمانی امین به یادگار ثبت شده و نویدبخش تحقق فردایی روشن در نقش آفرینی این مرکز و اعتلای نظام بهداشت و درمان و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مردم عزیزمان خواهد بود. این اعتباربخشی براساس کتاب جامع نسل چهارم اعتباربخشی بیمارستان ها در سه شاخص اصلی مدیریت و رهبری، مراقبت و درمان و حقوق گیرنده خدمت انجام شد، ارزیابان محترم وزارت متبوع در ۱۹ محور، مستندات مربوطه و میزان تطابق آن با نحو عملکرد ( کمی و کیفی) در حیطه های مختلف از جمله بالین، پشتیبانی و ... را مورد بررسی و سنجش قرار دادند.