بخش نوزادان

نام و نام خانوادگي رئيس بخش: سرکار خانم دکتر معینی

 

تحصيلات: متخصص نوزادان و عضو محترم هیات علمی

  

نام و نام خانوادگي سر پرستار بخش: خانم فاطمه ضیایی

 

تحصيلات: كارشناس پرستاري

تلفن محل كار : (۲۴۰) ۴۴۵۵۰۵۱

مسير دستيابي : درب اصلي بخش. طبقه همکف

  

 

اطلاعات بخش

 

تعداد اتاق ها: ۴ اتاق

تعداد تخت فعال: ۸ تخت

  

 فعاليت انجام شده در اين بخش:

 1. پذیرش نوزاد 
 2. Rooming in  نوزاد 
 3. انتقال نوزاد به NICU و بخش های دیگر 
 4. ویزیت نوزادان 
 5. اقدامات داروویی 
 6. انجام مشاوره ها  
 7. انجام LP انجام آزمایشات (نمونه گیری) 
 8. تعویض خون 
 9. اکسیژن تراپی 
 10. آموزش و مشاور شیر دهی 
 11. تعویض پانسمان
 12.  تغذیه نوزاد