رفتن به محتوای اصلی
x

اداره منابع انسانی

خانم جمالی

نام و نام خانوادگي: ژیلا جمالی

سمت: رئیس اداره منابع انسانی

تحصيلات: کارشناس ارشد

تلفن محل كار : 31122070

 

 پرسنل کارکزینی :

 خانم گرامی /  كارگزين 

خانم نجف پور /  امور مرخصی وحضور و غياب

آقای محمد کریمی  /  کارگزین

آقای احسان هاشمی  / کارگزین

 

فرايندهاي واحد کارگزینی:

 شرح وظايف :

شرح وظایف مسئول واحد مديريت منابع انساني
۱- انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل بخش نامه ، دستورالعمل ها ، طرح طبقه بندی مشاغل ، مقررات استخدامی، بازنشستگي، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،کارکنان
۲- اعمال  و اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور که از طریق مراجع قانونی به دستگاه ابلاغ می گردد و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
۳- شناخت وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی مصوب مربوطه
۴- انجام مکاتبات پرسنلی و استخدامی
 ۵- بازبینی پیش نویس های کارگزینی از قبیل احکام انتقال – افزایش حقوق – ارتقاء گروه – تغییر شغل و عنوان – مرخصی بدون حقوق – انتصابات – خدمت نیمه وقت بانوان – ماموریت آموزشی – برقراری ، کاهش ، قطع حق عائله مندی – برقراری ، کاهش، افزایش ، قطع حق اولادو..
۶- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظورحسن انجام هدف های مورد نظر و هماهنگ نمودن فعالیت های کارگزینی با دستگاه
۷- پیش بینی نیازهای پرسنلی براساس تعداد پرسنل خارج شده آمار نیروی انسانی ، پست های بلاتصدی – افزایش جمعیت و یا تخت های بیمارستانی .
۸- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوطه به تبدیل وضعیت استخدامی – استخدام آزمایشی برکناری از خدمت آزمایشی-  صدور حکم قطعی – صدور حکم بازنشستگی
۹- رسیدگی به مسائلی از قبیل ترک خدمت – گزارش به موقع ترک خدمت کارکنان – صدور احکام آماده به خدمت اخراج – بازخرید خدمت و نغییر محل جغرافیایی و انفصال برابر دستور مافوق
۱۰- انجام امور مربوط به رفاه کارمندان آموزش ضمن خدمت – آموزش های بلندمدت و کوتاه مدت ، بیمه درمان – بیمه عمر و رعایت حقوق قانونی کارکنان و جلوگیری از تضییع حق آنان
۱۱- کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه برابر تصویب نامه هیات وزیران
۱۲- کنترل و نظارت و توزیع فرم های ارزش یابی و تکمیل تا آخرین مراحل آن
۱۳- نظارت بر بایگانی پرسنل و اسناد مربوطه
۱۴- برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امورمختلف کارگزینی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم برابر مقررات
۱۵- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

 

شرح وظایف کارگزین نيروي انساني

 

۱- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی واظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
۲-تهیه پیش نویس های کارگزینی و صدور احکام ازقبیل انتقال ، ترمیم حقوق ، افزایش سنواتی ، ارتقاء گروه ، مرخصی استعلاجی ، مرخصی بدون حقوق ، ماموریت موقت ، ماموریت آموزشی ، خدمت نیمه وقت بانوان ، احتساب سوابق ، برقراری ، افزایش ، کاهش و یا قطع ماده ۳۹ ، برقراری ، افزایش ، کاهش و یا قطع کمک هزینه عائله مندی و اولاد ، بازنشستگی ، باز خرید خدمت  اخراج ، انفصال ، آماده خدمت ، برکناری از خدمت آزمایشی ، پیمانی ، قرار دادی ، خرید خدمت ، مشمولین خدمت پزشکان و پیرا پزشکان ، پیان آوران بهداشت ، پزشکان ضریب کا
۳- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوطه از قبیل بازنشستگی – تبدیل وضعیت استخدامی – ارتقاء گروه – آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت و بلند مدت – ارسال مدارک مربوطه به واحد های مورد نیاز برابرمقررات
۴- انجام امور مربوط به تعاون ( صدور گواهی مورد درخواست پرسنل ، بیمه درمان ، بیمه عمرو رفاه کارکنان برابر مقررات )
۵- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق ، طبقه بندی مکاتبات مربوطه و وارد کردن اطلاعات پرسنل به رایانه طبق دستور مافوق 
۶- همکاری در تکمیل و رفع نواقص فرم های ارزش یابی
۷- انجام امور مربوط به بازنشستگی و مراحل مختلف آن
۸- مکاتبات امور هیات تخلفات – تحویل ابلاغ های موارد تخلف و اتهام کارکنان و انجام مکاتبات مربوطه
۹- اعمال و اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور و شناخت مسئولیت ها در حیطه کاری
۱۰- انچام هدف های مورد نظر و هماهنگ نمودن فعالیت های کارگزینی با مسئول مربوطه
۱۱-تهیه گزارشات و آمارهای مختلف پرسنلی
۱۲- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق