رفتن به محتوای اصلی
x

اداره منابع انسانی

خانم جمالی

نام و نام خانوادگي: ژیلا جمالی

سمت: رئیس اداره منابع انسانی

تحصيلات: کارشناس

تلفن محل كار : 31122070

 پرسنل کارکزینی :

 خانم گرامی /  كارگزين 

خانم نجف پور /  امور مرخصی وحضور و غياب

آقای محمد کریمی  /  کارگزین

آقای احسان هاشمی  / کارگزین

 

شرح وظايف مسئول :  

-   نظارت بر تهیه و تنظیم نامه ها، مکاتبات داخلی و خارجی و پاراف آنها 

-   نظارت بر صدور احکام حقوق و مزایا ،بازنشستگی و ... 

-   نظارت بر مرخصی ها و حضور و غیاب کارکنان 

-   صدورکليه احکام پرسنل ( رسمی ، پيمانی وقراردادی )

-   نظارت بر تکمیل فرم های ارزشیابی کارکنان 

-   انجام امور مربوط به تمديد قرارداد کارکنان پيمانی

-   انجام امورارزشيابی کارکنان 

-   تهيه وتنظيم پيش نويس خلاصه پرونده استخدامی کارکنان 

-   تعيين مدت خدمت کارمندان برای برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه 

-   تهيه وتنظيم پيش نويس خلاصه پرونده استخدامی کارکنان

-  انجام ديگرکارهای مربوطه برابردستورمقام مافوق