رفتن به محتوای اصلی
x

دفترچه تلفن بیمارستان

 

 تلفن های داخلی مرکز آموزشی درمانی امین

پشتیبانی/اداری

شماره تلفن

بخش های درمانی

شماره تلفن

پاراکلینیک

شماره تلفن

دفتر رياست

2012 - 2013

بخش مامایی

2112-2113

مسئول درمانگاه

2063

معاون درمان

رسیدگی به شکایات

2007

اتاق عمل

2025--2177

پذیرش درمانگاه

2576-2572

معاون آموزش-توسعه آموزش

2014

اتاق ریکاوری

2134

رادیولوژی

2384

رئیس امور اداری

2001

بخش CCU

2368-2369

آندوسکوپی

2212-2688

رئیس امور مالی

2018-2141

مسئول اتاق عمل

2146

آزمايشگاه

2309-2307

حسابداری پرسنل

2217-2089-2215

رست اتاق عمل

2150-2151

داروخانه درمانگاه

2193

حراست

2087

پزشک بیهوشی

2137

فیزیوتراپی

2043

مسوول کارگزینی

2070-2072

سرپرستار ICU

2323

واحد MMT

2391

کارگزینی

2008-2009

بخش ICU مرکزی

2170-2322

ناظر تصویربرداری

2434

روابط عمومی

2062

منشی ICU

2160

سی تی اسکن1

2306

دبیرخانه

2004

پزشک مقیم ICU

2165

سی تی اسکن 2

2312

امور قراردها

2038

ICU3

2449-2044

سونوگرافی

2390

مرکز اطلاعات و فناوری (IT)

2033-2324

ICU 2

2128-2129

اکو قلب زیر زمین

2147

ناظر دارویی و بهداشت حرفه ای

2017

بخش  POST ICU

2121-2139

اکو قلب درمانگاه

2654

تحقیق و توسعه

2022-2007

بخش جراحي زنان

2358-2359

انبار دارویی

2392

بهبود کیفیت

2022

بخش کرونا 3

2019-2075

داروخانه اورژانس

2416

سوپروایزر آموزشی

2006-2343

بخش کرونا 5

2447-2448

مسئول انتظامات

2200

کنترل عفونت

2051

بخش جراحي مردان

2069-2058-2379

انتظامات درب اصلی

2219-2220

دفتر پرستاری

2005 - 2016

بخش همودياليز

2040-2053-2066

انتظامات اورژانس

2401

بهداشت محیط

2010

سوپروایزر اورژانس

2400

انتظامات درب شرقی

2397

مدارک پزشکی

2082-2083-2053

اورژانس 1

2415

انتظامات ورودی بخشها

2120

واحد رفع نقص پرونده ها

2207

اورژانس 2

2444

انتظامات درمانگاه

2547

خدمات

2222

اورژانس 3

2419

راننده آمبولانس (115)

2029

حسابداری درآمد

2073-2093-2079

تریاژ

2398

تاکسی تلفنی

2320

مددکاری

2202

مسئول اورژانس

2407

دفتر یکتا محبوب سلامت

2439

سوپروایزر

2000 -2300

پزشک اورژانس

2403

نمابر مرکز

34459002

کارشناس بیمه

2206

طب اورژانس

2414

مرکز

0-2517-2520

پذیرش بستری

2209

پذيرش اورژانس

2405

 

 

کارپردازی( تدارکات)

2030

منشی اورژانس

2409

 

 

انبار مرکزی

2035

بخشNICU

2127-2117

 

 

جمعدار اموال

2011

پزشك NICU

2130

 

 

رستوران

2034

بخش نوزادان

2123

 

 

ناظر تأسیسات

2026

بخش روانپزشکی

2023-2191-2025

 

 

تأسیسات

2041-2042

بخش منتخب

2240-2241

 

 

تجهیزات پزشکی

2094

واحد CSR

2145

 

 

آموزش به بیمار

2115

بخش ليبر

2317-2318

 

 

ایمنی بیمار

2003

قرض الحسنه

2319

 

 

دانلود دریافت فایل تلفنهای داخلی بیمارستان امین