رفتن به محتوای اصلی
x

بهبود کیفیت

خانم تاشی

نام و نام خانوادگی: شهره تاشی

سمت: مسئول واحد بهبود کیفیت

تلفن: ۳۱۱۲۲۰۲۰

داخلی ۲۰۲۲-۲۰۰۷

تحصیلات: فوق لیسانس مامایی  و آموزش پزشکی