تاسیسات

 

نام و نام خانوادگي: آقاي مهدی دهقان

 

سمت: مسئول واحد تاسیسات

 

تلفن محل كار : ۴۴۵۵۰۵۱ (۲۰۰)