رفتن به محتوای اصلی
x

جلسات شورای پژوهشی

پیشنهاد ثبت وابستگی سازمان منحصر به فرد مرکز امین جهت درج در طرح‌های تحقیقاتی

جلسه شورای پژوهشی مرکز امین تیر 1401

شیوه نامه همکاری مرکز آموزشی درمانی امین در فرآیند اجرا و مشاوره طرح_های تحقیقاتی اعضای عیات علمی و کارکنان

فرم کارگروه شورای پژوهشی امین