رفتن به محتوای اصلی
x

روابط عمومی

محبوبه قندهاری 

سمت: مسئول روابط عمومی و امور رفاهی

تحصیلات:کارشناس روابط عمومی

تلفن: 31122060

داخلی:2060

مهمترين‌ وظيفه‌ روابط عمومی‌، شناخت‌ افکار عمومی‌ و نفوذ در آن‌ برای‌ جلب‌ رضايت‌ افکارعمومی‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌ که‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ دربيرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ می‌شود.بی‌ترديد، اين‌ وظيفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ ازفعاليتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گيرد که‌ می‌توان‌ آنها را تحت‌عناوين‌ ارتباطات‌،امور فرهنگی‌ و نمايشگاهها، انتشارات‌، سنجش‌ افکار و پژوهش‌ وبرنامه‌ريزی‌دسته‌بندی‌ کرد.

 ارتباطات‌ - سياستگذاری‌، برنامه‌ريزی‌ و کاربرد شيوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سياستها،فعاليت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.

- گردآوری‌، جمع‌بندی‌ و تحليل‌ نظرها و ديدگاههای‌مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمينه‌ فعاليتهای‌سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مديريت‌

 تلاش‌ برای‌ تقويت‌ هرچه‌ بيشتر روحيه‌ تفاهم‌ بين‌ کارکنان‌ و مديران‌ و هميت‌سازمانی‌ و زمينه‌سازی‌برای‌ برقراری‌ ارتباطات‌ بين‌ آنان‌.

- اعلان‌ مواضع‌ سازمان‌.

- عضويت‌ و شرکت‌ در جلسه‌های‌ مهم‌ سازمان‌ به‌ منظور آگاهی‌ از سياستها،خط مشی‌ها، برنامه‌ها وروند فعاليتها و نيز آگاهی‌ از نتايج‌ ساير نشستها وگردهمايی‌ها و جلسه‌ها.

 - تدوين‌ "تقويم‌ جامع‌ ارتباطات‌ سازمانی‌" در قالب‌ملاقاتها و بازديدهای‌ مسئولان‌ سازمان‌ باشخصيتهای‌ حقيقی‌ و حقوقی‌، کارکنان‌ واقشار مختلف‌ مردم‌ با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ اصولی‌ وتلطيف‌ روابط و تنظيم‌ افکارعمومی‌.

- تدارک‌ تمهيدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ برای‌ راهنمايی‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهيل‌دسترسی‌ به‌ مراکز و مسئولان‌ سازمان‌.

- برنامه‌ريزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌درباره‌ عملکرد سازمان‌ به‌ انگيزه‌ تنوير افکار عمومی‌.

- تدوين‌ برنامه‌ سالانه‌مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولويتهای‌ سازمانی‌ونيازهای‌ افکار عمومی‌.

 - تهيه‌ و تنظيم‌ اطلاعات‌ پايه‌ای‌ از سازمان‌ برای‌ارائه‌ به‌ مراجعان‌ و ميهمانان‌ سازمان‌ به‌ زبانهای‌ مختلف‌.

 - ايجاد ارتباط احسن‌ با مطبوعات‌، راديو، تلويزيون‌ و خبرگزاری‌ها و بهره‌برداری‌ بهينه‌ از آنهابرای‌اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌. امور فرهنگی‌ و نمايشگاهها - مشارکت‌ در برگزاری‌سمينارها و گردهمايی‌ تخصصی‌ و عمومی‌ سازمان‌.

- پوشش‌ تبليغی‌ ساختمانها وفضاهای‌ عمومی‌ سازمان‌ در گراميداشت‌ ايام‌ و مناسبتهای‌ ويژه‌.

 - تدوين‌ و اجرای‌طرح‌ جامع‌ تبليغات‌ برای‌ فضاسازی‌ فرهنگی‌

- تبليغی‌ در ساختمانها و محوطه‌ها.

- تهيه‌، تدوين‌ و اجرای‌ تقويم‌ مراسم‌ داخل‌ سازمان‌. - راه‌اندازی‌ واداره‌ موزه‌ و اتاق‌ انتظارات‌ سازمان‌.

- توليد و سفارش‌ ساخت‌ آگهی‌های‌تلويزيونی‌ و فيلم‌های‌ مورد نياز برای‌ تبليغ‌ عملکرد و مستندسازی‌سازمان‌. انتشارات‌ - تدوين‌ کتب‌، جزوه‌ها و تهيه‌ مواد انتشاراتی‌ به‌ منظور معرفی‌سازمان‌.

- گردآوری‌ و نشر اطلاعات‌ و اخبار و گزارشهای‌ مربوط به‌ سياستها،فعاليتها، طرحها و برنامه‌ها; باشيوه‌ها و قالبهای‌ مؤثر و مناسب‌.

- تدوين‌ وانتشار خلاصه‌ عملکرد سالانه‌ سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ افکار عمومی‌.

- انتشارنشريه‌ داخلی‌ و برون‌ سازمانی‌ سازمان‌. سنجش‌ افکار

 - تهيه‌ گزارشهای‌ تحليلی‌ادواری‌ (ماهانه‌/فصلی‌/سالانه‌) از افکار عمومی‌ داخل‌ و خارج‌ از سازمان‌برای‌ارائه‌ به‌ مديريت‌.

 - نقد و بررسی‌ بازتاب‌ فعاليتهای‌ سازمان‌ در نظر اقشارمردم‌ بويژه‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاهها از يکسوو مديران‌ و کارکنان‌ از سوی‌ديگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مديريت‌.

- سنجش‌ افکار عمومی‌ درون‌ سازمانی‌ به‌منظور بازيابی‌ مسائل‌ و ارائه‌ راه‌کارهای‌ مناسب‌ به‌ مديريت‌.

- طراحی‌ و اجرای‌نظام‌ گردآوری‌ پيشنهادهای‌ کارکنان‌ به‌ منظور ترغيب‌ کارکنان‌ به‌ مشارکت‌هرچه‌مؤثرتر در بهبود جريان‌ امور سازمان‌.

- پژوهش‌ و برنامه‌ ريزی‌

- تهيه‌ گزارشهای‌ عملکرد دوره‌ای‌ از فعاليتهای‌ روابط عمومی‌. - نوآوری‌، خلاقيت‌ وطراحی‌ فعاليتهای‌ جديد در قلمرو وظايف‌ روابط عمومی‌.

- نظارت‌ و ارزيابی‌فعاليتها و اعمال‌ نتايج‌ حاصل‌ در برنامه‌ها و فعاليتهای‌ آتی‌.

- طراحی‌ وبرنامه‌ريزی‌ برای‌ ارتقاء کليه‌ اموری‌ که‌ به‌ رشد کمی‌ و کيفی‌ ارتباط و همدلی‌بين‌ سازمان‌ ومردم‌ و دستگاهها و مديران‌ و کارکنان‌ با يکديگر بيانجامد.