رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

دکتر حسین زاده

نام و نام خانوادگي: دکتر مجید حسین زاده

سمت: رئیس بیمارستان امین اصفهان

تحصيلات: MD-PhD ژنتیک پزشکی

تلفن دفتر  :  31122020

داخلی : ۲۰۱۳-۲۰۱۲ 

 

شرح وظایف رئیس بیمارستان

  ۱. نظارت و سرپرستی کليه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .

  ۲. تعيين خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مديريت داخلی ، مديريت خدمات پرستاری و ساير واحدها

  ۳. نظارت و سرپرستی بر تنظيم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسيدگی .

  ۴. تصويب يا تعيين خط مشی و يا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی مرکز .

  ۵. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسيساتی به بخش خصوصی .

  ۶. ايجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی و تأمين نيازمنديهای مرکز .

  و همچنين ايجاد هماهنگی بين کليه واحدهای بين بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بيماران .

  ۷. ارائه پيشنهادات لازم جهت تأسيس يا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذيربط و پيگيری آنها .

  ۸. مطالعه و بررسی وضعيت نيروی انسانی و تجهيزات بيمارستانی بمنظور تأمين نيازمنديهای مرکز .

  ۹. سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبيل کميته های پرستاری – مدارک پزشکی – آموزشی – ارتقاءکيفيت و غيره تشکيل می شود .

  ۱۰. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بيماران .

  ۱۱. شرکت در برنامه های آموزشی و تحقيقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .

  ۱۲. ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذيربط دانشگاه .

  ۱۳. نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهيزاتی مرکز جهت تأمين کسری آنها .