رفتن به محتوای اصلی
x

فرآیندها و آیین‌نامه‌ها

آیین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

ضوابط اجرای طرح های تحقیقاتی در بیمارستان های دانشگاهی

فرآیند اجرای طرح پژوهشی در مرکز آموزشی درمانی امین

فرآیند مشارکت استاد مشاور راهنما از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با سایر دانشگاه‌ها

فرآیند نیازسنجی تحقیقات مرتبط با مشکلات بالینی و سازمانی مرکز آموزشی درمانی امین