رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت

آقای زارعی

نام و نام خانوادگيآقای احمد زارعی

سمت: مدیر بیمارستان امین

تحصيلات: کارشناس ارشد پرستاری

تلفن دفتر  :  31122020

داخلی : ۲۰۱۳-۲۰۱۲ 

شرح وظایف مدیر بیمارستان

۱. مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان

۲. اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
۳. هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان
۴.هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات بيمارستان، بخشهاي اداري، مالي، باليني، پزشكي و پيراپزشكي
۵. شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره .
۶.تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن
۷.كسب خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان
۸. تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان
۹.تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد – راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان
۱۰. نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها
۱۱. ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي
۱۲. تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان
۱۳.ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان
۱۴. نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي
۱۵. شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتهاي دانشگاه
۱۶.مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان
۱۷. ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش
۱۸. هماهنگي با مترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه
۱۹.هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه
۲۰.نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان
۲۱. پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر
۲۲. پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع
۲۳. پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، همكاران و خانواده تحت امر
۲۴. نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان تحت امر
۲۵.نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
۲۶. صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
۲۷. سازمان دهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
۲۸. صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه
۲۹.نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه
۳۰. شركت در سمينارها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق
۳۱. مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار براساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر اجراي طرحهاي تهيه شده و جاري در واحدها
۳۲.جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق
۳۳. مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي مربوط به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل
۳۴.برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و درازمدت و فعاليتهاي مراكز درماني با توجه به امكانات هريك از آنها در مواقع ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران
۳۵. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق