رفتن به محتوای اصلی
x

اداره امور مالی

 

نام و نام خانوادگي: آقاي  مجتبی سلمانی

سمت: مسئول امور مالی

تحصيلات:فوق لیسانس مهندسی مالی

تلفن محل كار : 31122018

پست الكترونيك:

 

 شرح وظايف مسئول :

۱-      انجام کارشناسی و ارائه راهنمایی های لازم در زمینه های درآمد، پیش پرداخت ها و علی الحسابها، جذب اعتبارات و اموال و تنخواه گردان پرداختی به واحد های تابعه.

۲-      نمونه گیری راندوم از اسناد هزینه مطابق مقررات  و قوانین مربوط

۳-      انجام امور مربوط به آموزش تشخیص و تعیین و اعمال سر فصل حساب، تهیه تراز عملیات ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و تائید و امضای آنها توسط مقامات ذیربط

۴-      بررسی و نظارت بر عملکرد مالی واحد ها از طریق بررسی حسابهای دریافت و پرداخت ، دفاتر مالی، ثبت دفاتر و کنترل انجام فراِندهای مالی واحد های تابعه

۵-      همکاری در تهیه مکاتبات ، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و تصویب نامه های مالی.

۶-      شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به امور مالی و ارائه گزارش لازم به مسئولین ذیربط

۷-      ارائه طرح های  مالی در جهت بهبود کیفی و کمی منابع و مصارف در راستای بهره وری بهینه.

۸-      انجام ماموریت های اداری لازم جهت حسابرسی واحد ها و تهیه مستندات لازم جهت گزارش حسابرسی به مسئولین ذیربط

۹-      نظارت بر انجام تحویل و تحول واحد های مالی و تهیه صورتجلسه تحویل و تحول اموال، درآمد و تنخواه گردان و حسابها طبق تراز عملیاتی و مطابق مقررات

۱۰-   مکاتبه با واحد های تابعه و پاسخ به سوالات و اشکالات تخصصی و کارشناسی واحدها با ارائه راهکارهای قانونی

۱۱-   تهیه گزارشات لازم جهت پاسخ به سوالات ، واحد های نظارتی مالی کشور با دریافت اطلاعات لازم از واحد های تابعه

۱۲-   کنترل تنخواه گردان پرداختی به کارپردازی  و موازنه های مالی بودجه جاری، عمرانی، اختصاصی و غیره

۱۳-   کنترل موازنه مالی تنخواه گردان قبوض درآمد در واحدها

۱۴-   راهنمایی های لازم به امور مالی واحد های تابعه در مورد تسریع جریان نقدینگی و وصولی ها، بررسی هزینه های کمکی و خارجی از مقررات عمومی و هزینه های سرمایه ای و مطالبات

۱۵-   کنترل و بررسی میزان جذب اعتبار و علت عدم جذب آن

۱۶-   کنترل صورت حساب های بانکی و مطابقت آن با دفاتر مالی و بررسی مغایرت بانکی حسابهای واحد ها

۱۷-   آموزش مسئولین مال واحدها از نظر ثبت امور مالی در سیستمهای مکانیزه، تعیین تراز عملیاتی و صورت مغایرات بانکی

۱۸-   شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

۱۹-   انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه یا ارائه طرح و پیشنهاد بصورت سالانه به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد.

۲۰-   انجام سایر امور مربوطه طبق دستور ما فوق مطابق مقررات