رفتن به محتوای اصلی
x

امور اداری

 

نام و نام خانوادگي: خانم مهندس سمیه نکویی

سمت: کارشناس مسئول امور پشتیبانی

تحصيلات: لیسانس

تلفن محل كار : ۳۱۱۲۲۰۰۳

پست الکترونيك:  

 

شرح وظايف مسئول :

-     پاسخگویی شایسه به ارباب رجوع و پیگیری امور اداری بیمارستان

-     سرپرستی و نظارت مستمر بر حسن انجام کلیه امور واحد های تحت سرپرستی

-     انجام امور مناقصات و مزایدات

-     نظارت بر انجام کلیه تعهدات طرف قرار دادها

-     سازمان دهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف مسئولین در حدود اختیارات

-     عضویت در کمیته ها و کمیته های متشکله و شرکت فعال در آنها

-     شناسایی واحد های پشتیبانی و واگذاری به بخش خصوصی در جهت تصمیم گیری دولت