رفتن به محتوای اصلی
x

تعرفه خدمات

services

 

 

عمل

بستری

تعداد روز جمع کل بدون شب icu

در صورت نیاز به ICU به ازای هر شب به مبلغ اضافه می شود

جمع مبلغ با یک شب تخت icu

1

کوله سیستکتومی

2

۱۷۷,۸۶۹,۴۰۰

۶۰,۸۵۷,۰۰۰

۲۴۱,۲۸۲,۳۹۴

2

هیسترکتومی

2

۱۷۲,۷۷۶,۰۰۰

۶۰,۸۵۷,۰۰۰

۲۳۶,۱۸۸,۹۹۴

3

لامینوتومی

2

۱۹۲,۵۹۵,۴۰۰

۶۰,۸۵۷,۰۰۰

۲۵۶,۰۰۸,۳۹۴

4

اسلیو

2

۵۳۰,۶۴۰,۴۰۰

۶۰,۸۵۷,۰۰۰

۵۹۴,۰۵۳,۳۹۴

5

بای پس

2

۵۸۶,۵۱۰,۹۶۰

۶۰,۸۵۷,۰۰۰

۶۴۹,۹۲۳,۹۵۴

6

کولکتومی به اضافه فلپ امنتوم

2

۲۳۵,۸۳۶,۳۶۰

۶۰,۸۵۷,۰۰۰

۲۹۹,۲۴۹,۳۵۴

7

فتق شکمی با مش

2

۴۱۴,۴۴۰,۴۰۰

۶۰,۸۵۷,۰۰۰

۴۷۷,۸۵۳,۳۹۴

8

سپتو رینو پلاستی

1

۱۲۹,۷۲۷,۵۴۰

 

۱۲۹,۷۲۷,۵۴۰

9

پلفاروپلاستی دو

1

١٠٢,٢٠٠,٨٠٠

 

١٠٢,٢٠٠,٨٠٠

10

بلفاروپلاستی چهار

1

۱۵۰,۰۸۹,۸۰۰

 

١٠٢,٢٠٠,٨٠٠

11

رینوپلاستی

1

۱۱۰,۳۰۷,۵۸۰

 

۱۱۰,۳۰۷,۵۸۰