رفتن به محتوای اصلی
x

دفتر توسعه آموزش بالینی EDO

دکتر فرزاد امینی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزاد امینی

سمت: مسئول واحد EDO

تحصيلات: متخصص جراحی

شماره مستقیم: 2014

31122014

پست الکترونیک:  f.amini@med.mui.ac.ir

مسيردستيابی دفتر: ساختمان شماره 5

 

شرح وظایف " مسئول دفتر توسعه آموزش بالینی "

بررسی نیازهای آموزشی اعضا هیات علمی در زمینه مهارت های تدریس و تحقیق

طراحی و هماهنگی برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی برای پاسخ به نیازهای آموزشی

کمک به اعضا هیات علمی برای دسترسی به منابع آموزشی

برنامه ریزی جهت برگزاری برنامه های آموزشی در همه گروه های آموزشی

بررسی پروتکل ها و دستورالعمل های تشخیصی، درمانی و هماهنگی و نظارت بر تدوین و بومی سازی آنها با کمک اعضا گروه های آموزشی با هدف کاهش موربیدیتی و مورتالیتی

نظارت بر تشکیل و اجرای گرانراندهای آموزشی و CPC و کنفرانس های ادواری

نظارت بربرگزاری گزارش های صبحگاهی و ارزشیابی جلسات گزارش صبحگاهی در جهت ارتقا کیفی آنها

نظارت بر راندهای آموزشی درمانگاهی(نظارت بر کیفیت،تعداد، تنوع بیماران، امکان دسترسی به منابع علمی، فعالیت مستقل فراگیران)

نظارت بر رعایت اصول اخلاقی در فرآیندهای آموزشی

گزارش عملکرد به معاون آموزشی مرکز