رفتن به محتوای اصلی
x

بهبود کیفیت

image

نام و نام خانوادگی: خانم زهرا رستمی

سمت: مسئول واحد بهبود کیفیت

تلفن: ۳۱۱۲۲۰۲۲

داخلی ۲۰۲۲

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

با استاد به کتاب طبقه بندی مشاغل و نیز شرایط احراز مدیران و ابلاغ از سوی مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت به شرح زیر می باشد:

1.تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت بر اساس الگوی سیاست گذاری و برنامه های کلان دانشگاه و هماهنگی با ریاست بیمارستان

2.اجرا،پایش و نظارت بر برنامه های تدوین شده به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق برنامه ها

3. نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات و فعالیت های مالی بیمارستان به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ای تنظیمی هدف گذاری شده

4.همکاری مستمر با سایر واحدهای بیمارستان و کارشناسان مربوط  از نظر درمانی،آموزشی و اداری،مالی و فنی بیمارستان به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات بیمارستانی

5. اعلام نظر به مسوولین ذیربط در خصوص عملکرد و ارزشیابی کارکنان بیمارستان در صورت نیاز

6.بازنگری و نظارت بر تدوین و اجرای خط مش ها،دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان

7.تصویب و ابلاغ خط مشی ها و روش های دریافتی از واحدها و بخش های مختلف بیمارستان

8.تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسوولین واحدها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آن ها و ارائه گزارش

9.برنامه ریزی جهت آموزش و فرهنگ سازی در راستای استقرار استانداردهای اعتبار بخشی

10-نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات

11.دریافت ضوابط و دستورالعمل های وزارت بهدات درمان و آموزش پشکی در امور اعتبار بخشی و تببین مراتب اجرایی آن منطبق بر شرح وظایف بخش های مختلف بیمارستان با بهره گیری از نظام مشارکت در تصمیم سازی برنامه اجرایی بیمارستان